64958-200.png
Kurs: Njemačkog jezika - Nivo B2

Steknuta znanja

Opis kursa

Polaznici kursa njemačkog jezika B1 nivoa, nakon odslušane nastave i usvojenog znanja mogu razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, te također razumije stručne diskusije iz sopstvene stručne oblasti.

Mogu se sporazumijevati spontano i tečno tako da je moguć normalan razgovor sa osobama čiji je maternji jezik njemački bez većih napora na obje strane.

Mogu se u širokom tematskom spektru jasno i detaljno izražavati, objasniti stav o aktuelnom pitanju i navesti prednosti i mane različitih mogućnosti.